Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en Intenties
1. In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a) “Rijschool Assen”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75853647 evenals haar handelsnamen, aangeduid met “de rijschool”.
b) De cliënt, en acceptant van deze algemene voorwaarden, wordt aangeduid met “de leerling”.
c) De praktijkles, die 60 (zegge; zestig) minuten duurt, wordt aangeduid met lesuur.
d) Indien gesproken wordt over lesovereenkomst, dan wordt gedoeld op de consensuele overeenkomst bestaande uit de afspraken tussen de leerling en de rijschool. Ten allen tijde zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, die gepubliceerd staan op de website van de rijschool en waarvan de leerling bij het eerste lesuur op de hoogte wordt gebracht.
e) Indien gesproken wordt over een theorie-examen, dan wordt daarmee bedoeld het theoretisch onderzoek naar rijvaardigheid, dat dient te worden afgelegd op een vestiging van het CBR. Deze kan zowel door de leerling als de rijschool worden aangevraagd.
f) De Tussen Tijdse Toets zal worden aangeduid met “TTT”, dat wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Deze dient door de rijschool te worden aangevraagd.
g) Met praktijkexamen wordt gedoeld op het onderzoek naar rijvaardigheid, dat wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Deze dient door de rijschool te worden aangevraagd.
h) Met reserveringsformulier wordt bedoeld; het formulier waarbij de leerling aangeeft in welke periode het theorie-examen, de tussentijdse toets en/of het praktijkexamen kan worden afgelegd. De leerling machtigt door middel van het reserveringsformulier de rijschool om deze datum vast te leggen bij het CBR.
i) Met lespakket wordt bedoeld; een aantal met de leerling overeengekomen lesuren, indien aangegeven een Tussentijdse Toets, en een praktijkexamen.
j) Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zal worden aangeduid met “CBR”.
k) Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid zal worden aangeduid met “BNOR”.
2. De rijschool zal ten allen tijde het belang van de leerling vooropstellen en bij vraagstukken zal de rijschool in alle redelijkheid en billijkheid besluiten. Hierbij worden alle relevante zaken overwogen en alle aspecten in acht genomen die het functioneren van de rijschool kunnen beïnvloeden.

Artikel 2 – Verplichting rijschool
1. De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
a) Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij onderricht Motorrijtuigen (WRM);
b) Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van een en dezelfde instructeur;
c) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor het lesuur (door de rijschool wordt een wacht tijd van 10 minuten in acht genomen, dit geldt zowel voor de leerling als de rijinstructeur);
d) Dat de aanvraag voor praktijkexamen, dan wel de TTT of het theorie-examen, door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen – en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de stichting CBR of BNOR.
De afspraken tussen leerling en rijschool zullen worden vastgelegd in een reserveringsformulier;
e) Dat de leerling, die via de rijschool de TTT of praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of BNOR tot het afleggen van de TTT of praktijkexamen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waar hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel ten minste een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
f) Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals omschreven in artikel 1 onder c van deze voorwaarden, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
2. De rijschool draagt zorg voor een verzekering voor inzittenden. De verzekering die is afgesloten, houdt een schadeverzekering voor inzittenden in voor een verzekerde som van € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen).
3. Dat bij ziekte van de rijinstructeur gezocht wordt naar een passende oplossing. De rijschool zal leerling over de ziekte van de rijinstructeur zo spoedig mogelijk informeren. Op verzoek van de leerling kan een plaatsvervangende rijinstructeur worden ingezet, maar de leerling dient zich ervan te vergewissen dat hierdoor het lesuur op een andere datum dan wel een ander tijdstip kan plaatsvinden.

Artikel 3 – Verplichting leerling
1. De leerling is verplicht:
a) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor het lesuur (door de rijschool wordt een wacht tijd van 10 minuten in acht genomen, dit geldt zowel voor de leerling als de rijinstructeur);
b) Minimaal 1 (zegge; één) lesuur per twee weken te nemen. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de leerling de rijschool tijdig te informeren.
Wanneer de leerling langer dan 6 maanden aan een gesloten niet kan lessen bijvoorbeeld door stage in eigen of buitenland, ziekte, vakantie of studie vervalt het recht op de gekochte (vooruitbetaalde rijlessen). In ieder geval dient de leerling er zelf voor zorg te dragen dat hij voldoende tijd beschikbaar stelt om zijn rijopleiding in ieder geval binnen 18 maanden af te ronden. Wanneer leerling niet binnen 18 maanden zijn rijopleiding heeft afgerond vervalt het recht op enige gekochte tegoeden denk aan rijlessen, toegezegde afspraken, CBR leges examengaranties en al het andere waar leerling recht op had bij afname van een lespakket of rijopleiding.
c) De les tijdig af te zeggen, inhoudende tot 24 uur voor aanvang van het lesuur. Afzegging dient te geschieden tijdens kantooruren van de rijschool. Deze zijn te vinden op de website en dient telefonisch dan wel persoonlijk bij de rijinstructeur te geschieden. Indien het lesuur wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, dient het volledige lesgeld van de betreffende rijles te worden voldaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht vanwege een dringende reden, zoals een begrafenis van een overledene in de naaste familie ( t/m de 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
d) Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
e) Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens het lesuur op te volgen;
f) Het met de rijschool overeengekomen lesschema, hieronder vallen ook de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van praktijkexamen na te komen;
2. De leerling dient bij een TTT of praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs, recente pasfoto en een geldig theoriecertificaat te overleggen. Bij een theorie-examen dient een geldig legitimatiebewijs en recente pasfoto te worden overlegd.
3. Eventuele medische klachten, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding aangevangen wordt. Indien de leerling nalaat een dergelijke melding te plaatsen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. De leerling is verplicht (tijdig) te melden aan de rijschool wanneer er sprake is medicijn -, alcohol -, of drugsgebruik door de leerling. Indien van deze zaken een vermoeden bestaat heeft de rijschool het recht om de gemaakte afspraken te annuleren. Indien blijkt dat deze informatie wordt achtergehouden, verzwegen dan wel onjuist of onvolledig wordt doorgegeven aan de rijschool, is de rijschool gemachtigd zonder restitutie de leerling te onthouden van verdere lesuren. Tevens verliest de leerling het recht op andere afspraken en worden de hieruit voortvloeiende bekeuringen of schades bij de leerling verhaald.
5. De leerling dient zich ervan te overtuigen dat indien een les niet door kan gaan door overmacht, bijvoorbeeld ongewone verkeersdrukte, heeft de leerling geen recht op een gratis rijles. De leerling heeft recht om het lesuur dat niet heeft plaatsgevonden door overmacht op een ander tijdstip te laten plaatsvinden, in overleg met de rijschool.

Artikel 4 – Betaling
1. Bij afname van een lespakket, zoals omschreven in artikel 1 lid 4 van deze voorwaarden, dient het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de rijschool. De rijschool biedt een mogelijkheid tot termijnbetaling bij afname van een lespakket.
2. De rijschool is bevoegd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen;
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overgekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per lesuur respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke theorieboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk – en / of de theorielessen dienen bij levering van deze goederen contant te worden voldaan, tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.
4. De rijschool is gerechtigd tijdens de periode dat een leerling lessen afneemt zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om af te zien van afname van verdere lesuren, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
5. Teneinde praktijkexamen te laten plaatsvinden dient het gehele lesgeld, inclusief de kosten voor het theorie examen, TTT en praktijkexamen, vóór aanvang van praktijkexamen te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de rijschool. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die dientengevolge ontstaat, zoals het niet tijdig vastleggen van een examendatum.
6. Indien is overeengekomen dat lesuren contant worden voldaan en een betaling uitblijft, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratie kosten. Deze bedragen minimaal € 15,–, in zegge vijftien euro.
7. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Over het nog openstaande bedrag zal rente worden berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaats vinden wordt als gehele maand aangemerkt.
8. De leerling verliest aanspraken op lesuren, indien en zolang hij/zij in verzuim is. Indien de leerling een lespakket heeft afgenomen, zoals omschreven in artikel 1 lid 4 van deze voorwaarden, en deze, conform lid 1 van dit artikel, in termijnen zal betalen, worden de resterende lesuren opgeschort totdat de resterende termijnen ineens (het totale openstaande bedrag) zijn voldaan. Het is mogelijk dat de rijschool een voortzetting van de termijnbetaling accepteert, een besluit als deze geschiedt in alle redelijkheid en billijkheid en op schriftelijk verzoek van de leerling.
9. Indien de leerling in verzuim blijft door het verschuldigde bedrag niet te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan derde. De rijschool is dan gerechtigd het verschuldigde bedrag met incasso kosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
10. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 68,07.

Artikel 5 – Aanvraag theorie-examen, TTT of praktijkexamen
1. Ten einde een datum van een theorie-examen, TTT of praktijkexamen vast te leggen, dient het reserveringsformulier tijdig te worden ingevuld en ondertekent te worden door de leerling.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van praktijkexamen gelijk tijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de rijschool te worden voldaan.
3. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van praktijkexamen heeft de leerling recht op inzage van het geleide biljet en van het storting– of overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van praktijkexamen bij het CBR, of het BNOR is ingediend.
4. Indien praktijkexamen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor een nieuw examen voor rekening van de leerling.
5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie– en praktijkgedeelte van praktijkexamen door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 6 – Praktijkexamen
1. Indien het CBR, of het BNOR een praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het nieuwe vastgestelde onderzoek.
2. De rijschool zal zorg dragen voor het aanvragen van een nieuw onderzoek, zonder kosten voor de leerling en wanneer de leerling dit wenselijk vindt, indien de leerling praktijkexamen niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a) Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden, c.q. laats zal vinden op de dag van praktijkexamen zelf;
b) Het lesvoertuig, waarmee praktijkexamen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en er geen lesvoertuig van ter beschikking is;
c) Het lesvoertuig, waarmee praktijkexamen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig beschikbaar is;
3. Wanneer er sprake is van in de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt.
4. Een ExamenGarantie geldt alleen als de leerling een voldoende heeft behaald bij de TussenTijdseToets en de leerling vrijstelling heeft ontvangen voor de bijzondere manoeuvres. Tevens wordt van de leerling een actieve houding en voldoende inzet verwacht om het eerste onderzoek te behalen. Bij niet voldoen aan deze criteria, vervalt de ExamenGarantie en zijn de kosten van het tweede onderzoek voor de leerling.

Artikel 7 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Beëindiging van de lesovereenkomst dient schriftelijk, met wederzijds goedvinden, te worden beëindigd, met inachtneming van hetgeen gesteld in lid 2 en 3 van dit artikel.
2. Beëindiging van de lesovereenkomst houdt in dat men zich uitschrijft uit het systeem van de rijschool en bij het CBR. Zolang de leerling is ingeschreven bij het CBR via de rijschool kan praktijkexamen niet worden afgelegd via een andere rijschool. Uitschrijving bij de rijschool kan alleen plaatsvinden wanneer er geen rekeningen bij de rijschool openstaan.
3. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met een in acht neming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.
4. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bijv. gecomprimeerde rijopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur alsmede de administratie kosten, alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR). Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem CBR of BNOR betaalde examengeld.

Artikel 8 – Vrijwaring
1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan – of over- of aanrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens praktijkexamen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de leerling een onjuiste verklaring geeft dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, desalniettemin toch rijles neemt, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden
1. Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld Rijopleiding In Stappen of Spoedopleiding), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
2. Aanvullende voorwaarden als bedoel in lid 1 dienen bij het eerste lesuur te worden overhandigd aan de leerling.

06 229 229 44

ma t/m za 09:00-18:00

Via Mail

klik hier voor de pagina

Via WhatsApp

06 229 229 44

Via Facebook

#rijlesinassen

Via Instagram

@rijschoolassen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en Intenties
1. In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a) “Rijschool Assen”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75853647 evenals haar handelsnamen, aangeduid met “de rijschool”.
b) De cliënt, en acceptant van deze algemene voorwaarden, wordt aangeduid met “de leerling”.
c) De praktijkles, die 60 (zegge; zestig) minuten duurt, wordt aangeduid met lesuur.
d) Indien gesproken wordt over lesovereenkomst, dan wordt gedoeld op de consensuele overeenkomst bestaande uit de afspraken tussen de leerling en de rijschool. Ten allen tijde zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, die gepubliceerd staan op de website van de rijschool en waarvan de leerling bij het eerste lesuur op de hoogte wordt gebracht.
e) Indien gesproken wordt over een theorie-examen, dan wordt daarmee bedoeld het theoretisch onderzoek naar rijvaardigheid, dat dient te worden afgelegd op een vestiging van het CBR. Deze kan zowel door de leerling als de rijschool worden aangevraagd.
f) De Tussen Tijdse Toets zal worden aangeduid met “TTT”, dat wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Deze dient door de rijschool te worden aangevraagd.
g) Met praktijkexamen wordt gedoeld op het onderzoek naar rijvaardigheid, dat wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Deze dient door de rijschool te worden aangevraagd.
h) Met reserveringsformulier wordt bedoeld; het formulier waarbij de leerling aangeeft in welke periode het theorie-examen, de tussentijdse toets en/of het praktijkexamen kan worden afgelegd. De leerling machtigt door middel van het reserveringsformulier de rijschool om deze datum vast te leggen bij het CBR.
i) Met lespakket wordt bedoeld; een aantal met de leerling overeengekomen lesuren, indien aangegeven een Tussentijdse Toets, en een praktijkexamen.
j) Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zal worden aangeduid met “CBR”.
k) Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid zal worden aangeduid met “BNOR”.
2. De rijschool zal ten allen tijde het belang van de leerling vooropstellen en bij vraagstukken zal de rijschool in alle redelijkheid en billijkheid besluiten. Hierbij worden alle relevante zaken overwogen en alle aspecten in acht genomen die het functioneren van de rijschool kunnen beïnvloeden.

Artikel 2 – Verplichting rijschool
1. De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
a) Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij onderricht Motorrijtuigen (WRM);
b) Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van een en dezelfde instructeur;
c) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor het lesuur (door de rijschool wordt een wacht tijd van 10 minuten in acht genomen, dit geldt zowel voor de leerling als de rijinstructeur);
d) Dat de aanvraag voor praktijkexamen, dan wel de TTT of het theorie-examen, door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen – en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de stichting CBR of BNOR.
De afspraken tussen leerling en rijschool zullen worden vastgelegd in een reserveringsformulier;
e) Dat de leerling, die via de rijschool de TTT of praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of BNOR tot het afleggen van de TTT of praktijkexamen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waar hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel ten minste een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
f) Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals omschreven in artikel 1 onder c van deze voorwaarden, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
2. De rijschool draagt zorg voor een verzekering voor inzittenden. De verzekering die is afgesloten, houdt een schadeverzekering voor inzittenden in voor een verzekerde som van € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen).
3. Dat bij ziekte van de rijinstructeur gezocht wordt naar een passende oplossing. De rijschool zal leerling over de ziekte van de rijinstructeur zo spoedig mogelijk informeren. Op verzoek van de leerling kan een plaatsvervangende rijinstructeur worden ingezet, maar de leerling dient zich ervan te vergewissen dat hierdoor het lesuur op een andere datum dan wel een ander tijdstip kan plaatsvinden.

Artikel 3 – Verplichting leerling
1. De leerling is verplicht:
a) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor het lesuur (door de rijschool wordt een wacht tijd van 10 minuten in acht genomen, dit geldt zowel voor de leerling als de rijinstructeur);
b) Minimaal 1 (zegge; één) lesuur per twee weken te nemen. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de leerling de rijschool tijdig te informeren.
Wanneer de leerling langer dan 6 maanden aan een gesloten niet kan lessen bijvoorbeeld door stage in eigen of buitenland, ziekte, vakantie of studie vervalt het recht op de gekochte (vooruitbetaalde rijlessen). In ieder geval dient de leerling er zelf voor zorg te dragen dat hij voldoende tijd beschikbaar stelt om zijn rijopleiding in ieder geval binnen 18 maanden af te ronden. Wanneer leerling niet binnen 18 maanden zijn rijopleiding heeft afgerond vervalt het recht op enige gekochte tegoeden denk aan rijlessen, toegezegde afspraken, CBR leges examengaranties en al het andere waar leerling recht op had bij afname van een lespakket of rijopleiding.
c) De les tijdig af te zeggen, inhoudende tot 24 uur voor aanvang van het lesuur. Afzegging dient te geschieden tijdens kantooruren van de rijschool. Deze zijn te vinden op de website en dient telefonisch dan wel persoonlijk bij de rijinstructeur te geschieden. Indien het lesuur wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, dient het volledige lesgeld van de betreffende rijles te worden voldaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht vanwege een dringende reden, zoals een begrafenis van een overledene in de naaste familie ( t/m de 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
d) Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
e) Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens het lesuur op te volgen;
f) Het met de rijschool overeengekomen lesschema, hieronder vallen ook de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van praktijkexamen na te komen;
2. De leerling dient bij een TTT of praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs, recente pasfoto en een geldig theoriecertificaat te overleggen. Bij een theorie-examen dient een geldig legitimatiebewijs en recente pasfoto te worden overlegd.
3. Eventuele medische klachten, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding aangevangen wordt. Indien de leerling nalaat een dergelijke melding te plaatsen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. De leerling is verplicht (tijdig) te melden aan de rijschool wanneer er sprake is medicijn -, alcohol -, of drugsgebruik door de leerling. Indien van deze zaken een vermoeden bestaat heeft de rijschool het recht om de gemaakte afspraken te annuleren. Indien blijkt dat deze informatie wordt achtergehouden, verzwegen dan wel onjuist of onvolledig wordt doorgegeven aan de rijschool, is de rijschool gemachtigd zonder restitutie de leerling te onthouden van verdere lesuren. Tevens verliest de leerling het recht op andere afspraken en worden de hieruit voortvloeiende bekeuringen of schades bij de leerling verhaald.
5. De leerling dient zich ervan te overtuigen dat indien een les niet door kan gaan door overmacht, bijvoorbeeld ongewone verkeersdrukte, heeft de leerling geen recht op een gratis rijles. De leerling heeft recht om het lesuur dat niet heeft plaatsgevonden door overmacht op een ander tijdstip te laten plaatsvinden, in overleg met de rijschool.

Artikel 4 – Betaling
1. Bij afname van een lespakket, zoals omschreven in artikel 1 lid 4 van deze voorwaarden, dient het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de rijschool. De rijschool biedt een mogelijkheid tot termijnbetaling bij afname van een lespakket.
2. De rijschool is bevoegd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen;
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overgekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per lesuur respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke theorieboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk – en / of de theorielessen dienen bij levering van deze goederen contant te worden voldaan, tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.
4. De rijschool is gerechtigd tijdens de periode dat een leerling lessen afneemt zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om af te zien van afname van verdere lesuren, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
5. Teneinde praktijkexamen te laten plaatsvinden dient het gehele lesgeld, inclusief de kosten voor het theorie examen, TTT en praktijkexamen, vóór aanvang van praktijkexamen te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de rijschool. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die dientengevolge ontstaat, zoals het niet tijdig vastleggen van een examendatum.
6. Indien is overeengekomen dat lesuren contant worden voldaan en een betaling uitblijft, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratie kosten. Deze bedragen minimaal € 15,–, in zegge vijftien euro.
7. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Over het nog openstaande bedrag zal rente worden berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaats vinden wordt als gehele maand aangemerkt.
8. De leerling verliest aanspraken op lesuren, indien en zolang hij/zij in verzuim is. Indien de leerling een lespakket heeft afgenomen, zoals omschreven in artikel 1 lid 4 van deze voorwaarden, en deze, conform lid 1 van dit artikel, in termijnen zal betalen, worden de resterende lesuren opgeschort totdat de resterende termijnen ineens (het totale openstaande bedrag) zijn voldaan. Het is mogelijk dat de rijschool een voortzetting van de termijnbetaling accepteert, een besluit als deze geschiedt in alle redelijkheid en billijkheid en op schriftelijk verzoek van de leerling.
9. Indien de leerling in verzuim blijft door het verschuldigde bedrag niet te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan derde. De rijschool is dan gerechtigd het verschuldigde bedrag met incasso kosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
10. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 68,07.

Artikel 5 – Aanvraag theorie-examen, TTT of praktijkexamen
1. Ten einde een datum van een theorie-examen, TTT of praktijkexamen vast te leggen, dient het reserveringsformulier tijdig te worden ingevuld en ondertekent te worden door de leerling.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van praktijkexamen gelijk tijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de rijschool te worden voldaan.
3. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van praktijkexamen heeft de leerling recht op inzage van het geleide biljet en van het storting– of overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van praktijkexamen bij het CBR, of het BNOR is ingediend.
4. Indien praktijkexamen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor een nieuw examen voor rekening van de leerling.
5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie– en praktijkgedeelte van praktijkexamen door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 6 – Praktijkexamen
1. Indien het CBR, of het BNOR een praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het nieuwe vastgestelde onderzoek.
2. De rijschool zal zorg dragen voor het aanvragen van een nieuw onderzoek, zonder kosten voor de leerling en wanneer de leerling dit wenselijk vindt, indien de leerling praktijkexamen niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a) Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden, c.q. laats zal vinden op de dag van praktijkexamen zelf;
b) Het lesvoertuig, waarmee praktijkexamen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en er geen lesvoertuig van ter beschikking is;
c) Het lesvoertuig, waarmee praktijkexamen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig beschikbaar is;
3. Wanneer er sprake is van in de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt.
4. Een ExamenGarantie geldt alleen als de leerling een voldoende heeft behaald bij de TussenTijdseToets en de leerling vrijstelling heeft ontvangen voor de bijzondere manoeuvres. Tevens wordt van de leerling een actieve houding en voldoende inzet verwacht om het eerste onderzoek te behalen. Bij niet voldoen aan deze criteria, vervalt de ExamenGarantie en zijn de kosten van het tweede onderzoek voor de leerling.

Artikel 7 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Beëindiging van de lesovereenkomst dient schriftelijk, met wederzijds goedvinden, te worden beëindigd, met inachtneming van hetgeen gesteld in lid 2 en 3 van dit artikel.
2. Beëindiging van de lesovereenkomst houdt in dat men zich uitschrijft uit het systeem van de rijschool en bij het CBR. Zolang de leerling is ingeschreven bij het CBR via de rijschool kan praktijkexamen niet worden afgelegd via een andere rijschool. Uitschrijving bij de rijschool kan alleen plaatsvinden wanneer er geen rekeningen bij de rijschool openstaan.
3. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met een in acht neming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.
4. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bijv. gecomprimeerde rijopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur alsmede de administratie kosten, alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR). Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem CBR of BNOR betaalde examengeld.

Artikel 8 – Vrijwaring
1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan – of over- of aanrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens praktijkexamen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de leerling een onjuiste verklaring geeft dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, desalniettemin toch rijles neemt, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden
1. Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld Rijopleiding In Stappen of Spoedopleiding), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
2. Aanvullende voorwaarden als bedoel in lid 1 dienen bij het eerste lesuur te worden overhandigd aan de leerling.

06 229 229 44

ma t/m za 09:00-18:00

Via Mail

klik hier voor de pagina

Via WhatsApp

06 229 229 44

Via Facebook

#rijlesinassen

Via Instagram

@rijschoolassen